After 10 years of activity, Rafał Maciąga Photography (formerly maciaga.pl) changes its name to Bind up Photo.

Over the years, the company has evolved into a professional team that realizes creative photography along with video productions. Combining experience with innovation, and creativity with integrity, we create a unique photographic service. We work for corporations, companies and agencies that appreciate our individual approach to each project and the unique way of cooperation. In Bind Up Photo, photography connects us, and distinguishes the way in which we achieve common goals. We invite you to cooperation. The team of bindupphoto.pl

Po 10 latach działalności firma Rafał Maciąga Photography (wcześniej maciaga.pl) zmienia nazwę na Bind up Photo. W ciągu tych lat firma przekształciła się w profesjonalny zespół, który realizuje kreatywną fotografię wraz z produkcjami video.

Łącząc doświadczenie z innowacyjnością, a kreatywność z rzetelnością tworzymy unikalną usługę fotograficzną. Pracujemy dla korporacji, firm i agencji, które doceniają nasze indywidualne podejście do każdego projektu oraz wyjątkowy sposób współpracy.

W Bind Up Photo łączy nas fotografia, a wyróżnia sposób, w jaki realizujemy wspólne cele.

Zapraszamy do współpracy.

Zespół bindupphoto.pl

TEAM

CEO

Rafał Maciąga. Photographer with several years of experience in the photographic services industry, the production of photo sessions, the implementation of photos for content marketing and the media. I worked with the largest publishing houses, i.e. Edipresse Polska, G + J Media, Bauer. I have always cared for direct contact with the client and the quality of cooperation. Friendly relationships and professional approach is my hallmark. Privately, a golf fan and his daughter Pola.

Rafał Maciąga. Fotograf z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży usług fotograficznych, produkcji sesji fotograficznych, realizacji zdjęć dla content marketingu oraz mediów. Współpracowałem z największymi wydawnictwami tj. Edipresse Polska, G+J Media, Bauer.  Zawsze dbałem o bezpośredni kontakt z Klientem oraz jakość współpracy. Przyjacielskie relacje i profesjonalne podejście jest moim znakiem rozpoznawczym. Prywatnie fan golfa i swojej córeczki Poli. 

AlinaPhotojournalist and portraitist. Experienced event photographer. From 2005 cooperates with Agora’s publishing houses as High Heels, Avanti, Large Format. He has several years of experience in the industry photographic, from the implementation of press materials to photo support events and portrait sessions. A master’s degree in journalism completed at the University of Warsaw. An open and elemental person with many passions.

Alina. Fotoreporterka i portrecistka. Doświadczona fotografka eventowa. Od
2005 roku współpracuje z wydawnictwami Agory jak Wysokie Obcasy,
Avanti, Duży Format. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w branży
fotograficznej, od realizacji materiałów prasowych po obsługę foto
imprez oraz sesje portretowe. Magister dziennikarstwa ukończonego na Uniwersytecie Warszawskim. Osoba otwarta i żywiołowa o wielu pasjach.

Helena. Reportage and portrait photographer. A final year student at the University of Warsaw, in the field of press, advertising and publishing photography. A graduate of the workshop year at the study of photography of the Association of Polish Art Photographers. He photographs what he loves, that is music, art, architecture, but above all people and their emotions. An open person looking for new challenges and opportunities.

Helena. Fotograf reportażowy i portretowy. Studentka ostatniego roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza. Absolwentka roku warsztatowego na studium fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików. Fotografuje to co kocha czyli muzykę, sztukę, architekturę ale przede wszystkim ludzi i ich emocje. Osoba otwarta, szukająca nowych wyzwań i możliwości.

Michał. Photographer, video operator and editor. A graduate of journalism and the American Study Center at the University of Warsaw. He owes his adventure with visual art to photography. He made his first steps as an operator at the Warsaw Film School in the field of film and multimedia. He loves his job! Thanks to full mobilization and passion, each implementation is efficient and timely.

Michał. Fotograf, wideo operator i montażysta.
Absolwent dziennikarstwa oraz American Study Center na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją przygodę ze sztuką wizualną zawdzięcza fotografii. Swoje pierwsze kroki jako operator stawiał w Warszawskiej Szkole Filmowej na kierunku film i multimedia. Uwielbia swoją pracę! Dzięki pełnej mobilizacji i pasji każda realizacja jest sprawna i terminowa.

Adrian. Event photographer with many years of experience. He has been involved with photography for 10 years, including professionally since 4. He specializes in artistic and musical events, but often also performs business and corporate projects. A graduate of English Philosophy and Philology. A person composed and friendly towards people.

Adrian. Fotograf eventowy z wieloletnim doświadczeniem. Z fotografią związany od 10 lat, w tym zawodowo od 4. Specjalizuje się w eventach artystycznych i muzycznych, ale często wykonuje też realizacje biznesowe i korporacyjne. Absolwent filozofii i filologii angielskiej.  Osoba opanowana i przyjaźnie nastawiona do ludzi.